Patents

Name of invention Inventor Patent number Authorized day
An Energy Efficient Multi-ring Network Method for Wireless Sensor Network Jinchen Wang, Can Zhao, Yang Du ZL 2013 1 0005301.9 2016/8/24
一种三维电磁波隐身器件 Rongrong Zhu, Bin Zheng, Hongsheng Chen 201510447372.3 2015/08/17
一种电磁波隐身器件 Bin Zheng, Hongsheng Chen, Yuyu Jiang, Zuojia Wang, Lian Shen, Huaping Wang, Baile Zhang 201310470422.0 2015/12/02
一种具有四个方向隐身效果的柱状电磁波隐身器件 Zheng Bin,Chen Hongsheng, Jiang Yuyu, Shen Lian, Zhang Baile, Wang Huaping 201310200470.8 2015/06/17
一种柱状电磁波隐身器件 Chen Hongsheng, Zheng Bin, Zhang Baile 201310075746.4 2014/12/31
A square - shaped cylindrical wave band stealthy device using anisotropic media CHEN Hong-sheng; ZHENG Bin 201110436304.9 2013/3/27
Broad band negative magnetic permeability material and its preparation method Chen Hongsheng CN200910101283.8 2012/11/21
A wide - band dielectric material and preparation method thereof Chen Hongsheng CN200910152762.2 2012/9/5
A Seamless Handoff Method for Wireless Heterogeneous Network Yang Du, Bin Zhao, Peng Qiao, J. A. Kong, Lu Rong 2008100322902 2011/5/25
<< < 1 2 > >>